Pautes de disseny de les instal·lacions dels clubs de tennis de Catalunya

Doctoranda: Sacra Morejón Torné
Director: Dr. Xavier Pujadas
Data de lectura: 2011
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull

En aquesta Tesi Doctoral, s’ha fet una recerca sobre les instal·lacions dels clubs de tennis de Catalunya, amb la intenció de poder determinar-ne unes pautes de disseny. Atesa la particularitat d’aquest tipus d’instal·lació, que per la no poliesportivitat de l’espai de joc ha quedat fora de la Xarxa Bàsica especificada i estudiada per la Generalitat de Catalunya, s’ha cregut convenient endegar aquest estudi i aportar algunes consideracions per a la seva concepció i disseny. Cal remarcar la intenció d’estudiar la instal·lació en la complexitat amb la que ens la trobem habitualment, és a dir, distribuïda heterogèniament en el territori i constituïda per espais esportius, complementaris i auxiliars.La fonamentació teòrica ha aportat la revisió de conceptes entorn l’espai esportiu i que fan referència a l’evolució històrica, la concepció urbanística i de planificació territorial, i la vessant sociològica. Posteriorment, i entrant en la fonamentació metodològica, s’ha fet una recerca aplicada en la mesura que s’han traslladat els conceptes recollits i revisats en el marc teòric dins de la realitat pròpia dels espais esportius de tennis, i a Catalunya. Per a dur a terme aquesta part, s’han desenvolupat propostes d’anàlisi geogràfica i territorial, esbrinant els motius de l’heterogènia distribució actual de pistes de tennis i determinant els dèficits territorials a través de l’aplicació de les eines existents del planejament.La utilització d’aquestes eines ha facilitat la revisió dels paràmetres descriptius i classificatoris de les instal·lacions esportives, i ha permès determinar quins d’aquests paràmetres són definibles des del disseny i aplicables en el cas de les pistes de tennis. Aquest ha estat el punt de partida per a l’elaboració d’un instrument d’observació i estudi de l’espai esportiu concret (pista de tennis) en la realitat organitzativa en què sol trobar-se al nostre país (clubs).A través de l’aplicació sobre una mostra representativa de clubs s’han cercat aquells valors del model d’anàlisi que han fet possible, per una banda acostar-se a la comprensió de l’objecte d’estudi i per altra esbrinar, amb la interrelació dels seus indicadors, els valors que proporcionen major idoneïtat quant al disseny en cada nivell d’observació.

Consulta la tesi: PDF tesi

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*