Joc Motor Tradicional Estudi taxonòmic i comparatiu

Doctorand: Jaume Bantulà Joanot
Director: Dr. Conrad Vilanou
Data de lectura: 2006
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona

La tesi, inscrita dintre dels plantejaments de la pedagogia intercultural, subratlla el paper que pot operar el joc tradicional en l’acció cultural de les societats humanes i destaca la seva importància com instrument de sensibilització intercultural, pel fet de considerar-lo un bon mediador en el diàleg de les cultures. A través del joc, es pot afavorir el coneixement mutu per promoure actituds d’apropament i intercanvi que vagin més enllà de la simple coexistència. La recuperació i difusió del joc tradicional ha de contribuir a la construcció d’una societat democràtica en la qual es valori de manera positiva la diversitat cultural com forma d’enriquiment.

L’objecte d’estudi se centra en el joc motor tradicional, abordat des d’una perspectiva taxonòmica. En la primera part, que constitueix el marc teòric, sefectua per un costat, una exhaustiva revisió de la literatura existent sobre el tema, examinant-se més de cent cinquanta classificacions i, per l’altre, es formula una nova proposta taxonòmica, el model COMET, que s’inscriu en el paradigma sistémico-estructural.

L’estudi parteix de les primeres enumeracions que es van formalitzar entorn al joc durant el segle XVI, avança atent a les diferents contribucions que es van formular fins que entre la segona i tercera dècada del segle XX es va posar fi als intents d’establir una teoria explicativa global sobre la seva naturalesa, i es tanca donant a conèixer el joc des de diferents perspectives disciplinàries, emfatitzant sobretot en un ampli ventall de classificacions que des de la psicologia, l’antropologia, la història, la sociologia, la filosofia, la pedagogia i l’educació física, han pretès catalogar diferents aspectes relacionats amb l’univers lúdic.

La proposta taxonòmica COMET, a partir de considerar les variables de la lògica interna del joc (jugadors, material espai i temps), i atenent a diferents indicadors per a cadascuna de les variables, permet no únicament la classificació de les diverses manifestacions lúdiques que pretengui categoritzar, sinó que també possibilita la realització d’una rigorosa anàlisi de totes elles.

En la segona part de la tesi, es porta a terme l’aplicació de la proposta taxonòmica, recorrent a la metodologia comparativa per a identificar les divergències i convergències que es produeixen entre cinc catàlegs de jocs, que han estat elaborats per registrar cinc-centes quaranta-sis manifestacions lúdiques localitzades a Catalunya, Colòmbia, Marroc, Perú i la República Dominicana, amb la finalitat de determinar quins poden ésser els trets lúdics transculturals. La mostra guarda estreta relació amb el recent fenomen que representa la incorporació d’alumnes estrangers en el sistema educatiu de Catalunya.

En la discussió dels resultats s’evidencien multitud de coincidències en les maneres com operen les estructures internes del joc en cadascun dels cinc catàlegs. L’ús del mètode de les diferències entre proporcions per determinar si existeixen diferències estadísticament significatives entre elles, posa de relleu que les diferències no són molt notòries, evidenciant l’existència d’un perfil lúdic comú.

Consulta la tesi: PDF tesi

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*