Disseny d’un test per avaluar les aptituds cognitives a l’esport (TACE)

Doctorand: Bernat Buscà Safont-Tria
Director: Dr. Lluís Garcia i Dr Joan Riera
Data de lectura: 2005
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona

El raonament, la cognició i el comportament dels individus intelligents han estat un dels eixos en el camp de la mesura de les aptituds esportives en els darrers anys. La seva perspectiva multicanal, la dificultat per acotar-ne lorigen i la seva incidència en el rendiment i laprenentatge esportius nhan estat, possiblement, les raons fonamentals. Aquesta dificultat en el camp de la recerca científica, sha obviat en el terreny de la praxis en el món de lentrenament. Nombrosos entrenadors/es i especialistes utilitzen termes com jugadors llestos, esportistes espavilats i comportaments intelligents dins els terrenys de joc amb molta freqüència, i amb no menys encert. Parlen de subjectes que troben la solució bona en situacions diverses de menor o major complexitat. En aquesta línia, el criteri cognitiu sha erigit com un bon indicador del nivell dexpertesa esportiva (Starkes, 1987; Abernethy, 1988, 1994; Helsen i Starkes, 1999; Ward i Williams, 2003).

El caràcter multifactorial que explica la capacitat daprenentatge i de rendiment esportiu i la manca deines psicomètriques per avaluar les aptituds funcionals necessàries per a la pràctica esportiva (Riera, 2005), justifiquen el plantejament duna proposta de disseny dun test daquestes característiques. Aquesta tesi doctoral ofereix un instrument de mesura de les aptituds cognitives esportives des duna perspectiva psicomètrica. Després destablir un marc de referència per a la classificació de les habilitats esportives (Riera, 2001), de definir el constructe daptitud cognitiva esportiva (Buscà, 2005) i després de revisar els principals estudis i instruments que tenen per objectiu avaluar diversos constructes psicològics relacionats amb la cognició en situacions esportives, es procedeix a la construcció dun test per avaluar les aptituds cognitives a lesport (TACE). Per tal de plasmar les situacions esportives de forma intelligible minimitzant, així, la influència del raonament verbal dítems escrits, shan dibuixat 75 situacions esportives que es corresponen amb problemes reals que es donen en l esport i que cobreixen tan les habilitats bàsiques com les tècniques i les tàctiques. Els ítems es presenten en una aplicació informàtica molt intuïtiva per a què cada subjecte pugui respondre de forma autònoma i amb el ritme propi. Per cada situació, es presenten 5 opcions de resposta de les quals una ha de ser escollida pel subjecte de forma obligatòria.

Després de fer una prova pilot amb una mostra seleccionada (n=57) i de procedir a lanàlisi dels ítems i dels distractors, es van seleccionar 64 ítems els quals es van administrar en la versió consolidada del TACE a una mostra destudiants de secundària (n=242). De la segona anàlisi dels ítems, sen van consolidar 56 els resultats dels quals es van utilitzar per realitzar lestudi empíric per determinar la fiabilitat i la validesa del test. Es van calcular indicadors de fiabilitat amb un valor da de Cronbach de 0,77 (n=56) i una correlació de Pearson entre test i retest de 0,72 (n=69) i es van establir criteris de validesa de contingut, de criteri i de constructe. Lopinió dexperts i una correlació de Pearson entre el resultat en el TACE i un criteri extern de valoració del professor deducació física (r=0,40; p<0,00) van consolidar-ne la validesa de contingut i de criteri. La posterior comparació de mitjanes entre subgrups de la mostra van apuntar diferencies de gènere en la resolució de problemes. De la mateixa manera es van observar diferències significatives en els resultats del test en funció de la quantitat i tipus de pràctica dels subjectes.

Lanàlisi factorial va permetre establir indicis raonables per estimar la validesa de constructe del test així com per confirmar la qualitat psicomètrica dels ítems. Una primera aproximació exploratòria (valor mitjà dextracció de r=0,64) va permetre extreure 23 factors incapaços de contribuïr a lexplicació del constructe. Una posterior anàlisi factorial per categories dítems (valor mitjà dextracció de r=0,92) va permetre extreure dos factors diferenciats que explicaven el 79,87% de la variància i que sassociaven als conceptes de tècnica i de tàctica a causa de les altres correlacions que aquests factors tenien amb les categories dítems associades a aspectes tècnics i tàctics dels esports.

Els resultats es discuteixen en relació a altres processos de construcció dinstruments psicomètrics de caire esportiu.

Consulta la tesi: PDF Tesi

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*