Metodologia

La mostra es delimita a tres ciutats: Barcelona, ​​Bilbao i Màlaga. L’elecció de les ciutats significativament diferents permet analitzar tres realitats territorials que es troben en moments evolutius diferents respecte la pràctica esportiva a l’espai públic, permetent contrastar els resultats que s’obtinguin en cadascuna d’elles.

El desenvolupament del projecte es planteja sota una metodologia mixta d’investigació on es combinen mètodes quantitatius i qualitatius. Per a això, s’ha dissenyat una investigació estructurada fonamentalment en 3 fases que es descriuen a continuació:

Una primera fase exploratòria en la qual s’han desenvolupat tres tipus d’anàlisi en paral·lel:

  • En primer lloc, es ha elaborat un cens dels espais públics urbans en els quals es realitza pràctica esportiva i que són de lliure accés. Per a l’elaboració d’aquest cens s’ha comptat con la col·laboració dels tècnics municipals, no necessàriament amb responsabilitats en l’àmbit esportiu, que estan en contacte permanent en el terreny i, per tant, en contacte amb l’espai públic.
  • En segon lloc, s’ha localitzat el mobiliari esportiu existent en els carrers, places i parcs de les tres ciutats a partir dels registres existents en cada ajuntament.
  • En tercer lloc, amb l’objectiu d’identificar aquelles activitats esportives de recorregut (per exemple, el running), s’han analitzat els principals trajectes que es fan servir en l’espai públic a través d’aplicacions especialitzades i que geoposicionen aquestes activitats.

Una segona fase ha estat d’observació i anàlisi d’una selecció dels espais identificats en la fase anterior. L’objectiu d’aquesta fase ha estat doble, d’una banda conèixer els espais, les pràctiques i els perfils de practicants, i, d’altra, avaluar el grau d’apropiació de l’espai, l’impacte esportiu i social, l’existència de potencial conflicte de convivència, i la percepció de la gestió per part de l’administració. Els instruments que s’han emprat en el treball de camp són:

  • Formulari d’observació de l’espai.
  • Formulari d’observació de les activitats.
  • Entrevistes exploratòries.

A cada un d’aquests espais que configuren la mostra s’ha anat en sis moments diferents i a través dels formularis online, s’han observat i registrat característiques de l’espai i de les activitats. Per cada activitat diferenciada registrada s’ha fet una entrevista exploratòria en el mateix lloc on s’ha observat. En aquestes entrevistes s’ha preguntat sobre les relacions que estableix l’usuari / practicant amb l’espai, amb el seu propi col·lectiu, amb altres col·lectius que també utilitzen l’espai i amb la administración.En aquesta fase s’han detectat alguns informants clau de cada ciutat, per la qual cosa també s’ha previst la realització algunes entrevistes semi-estructurades a gestors de l’espai o organitzadors d’activitats per part dels investigadors del projecte.

Una tercera i última fase propositiva té com a objectiu el plantejar una guia d’orientació per a les ciutats en la promoció i ordenació de l’activitat esportiva en l’espai públic. Aquestes orientacions tindran en compte el tipus d’espai juntament amb el tipus de pràctica que es desenvolupa, el col·lectiu que el realitza, així com les motivacions que porten a la realització d’aquesta pràctica.