Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge

Investigador responsable: Dr. Miquel Àngel Prats

Aquesta sublínia pretén liderar la transformació educativa apostant per una innovació pedagògica amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Fomenten una renovació de les competències digitals a l’aula, a l’escola i amb l’entorn molt lligades a una innovació metodològica que vetlla per la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge i la qualitat educativa.

Els principals objectius són:

  • Obtenir dades experimentals contrastades que permetin l’avaluació objectiva del nivell de digitalització d’un centre educatiu, del seu potencial de millora i canvi pedagògic cap a models blended-learning de creació d’espais d’aprenentatge personals-virtuals, i dels plantejament de l’aprenentatge cooperatiu i personalitzat, amb el suport d’eines i espais digitals d’us individual i col·lectiu.
  • A partir d’aquest objectiu, es pretén seguir desenvolupant la categorització del marc de competències digitals al llarg de les diferents etapes educatives, així com del marc de competències digitals que caldria desenvolupar en els nous líders de l’educació, per a un entorn sociodigital i ubic de les organitzacions educatives i l’aprenentatge.