Views of University Teachers after Implementing the Proposals of the European Higher Education Area (EHEA)

Referència: Alguacil, M.; Boqué, M.C. i Pañellas, M. (2013). Views of university teachers after implementing the proposals of the European Higher Education Area (EHEA). Literacy Information and Computer Education Journal, 4(3), p.1157-1165.

Resum:

Tenint en compte els estudis que indiquen la relació entre la satisfacció dels professors i el rendiment dels estudiants, aquesta investigació analitza l’opinió dels professors universitaris després de l’aplicació de les propostes de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per any acadèmic. També es reflexiona sobre els nous escenaris i metodologies d’ensenyament i aprenentatge per tal d’aclarir la universitat canvis mestres han de fer per tal de treballar d’acord a l’EEES. La investigació es va realitzar a la Universitat Ramon Llull de Barcelona amb una mostra intencional de trenta professors que on seleccionen en funció de dos criteris: que té almenys cinc anys d’experiència com a mestres en el mateix grau, en aquest cas la Formació Grau Els mestres i la seva familiaritat amb les matèries acadèmiques que impliquen reflexions metodològiques i didàctiques. Per a la recollida de dades, es van utilitzar dos instruments: un qüestionari dissenyat per a aquesta investigació i validat per experts, i un grup d’enfocament. L’anàlisi dels resultats va establir un alt grau de satisfacció en la majoria de les categories, que mostra la categoria d’avaluació de la puntuació més baixa.