Una proposta d’Avaluació per competències a la universitat en una estructura modular

Referència: Solé, C.; López, P. i Vendrell, R. (2011). Una proposta d’Avaluació per competències a la universitat en una estructura modular. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 29, p.47-59.

Resum:

En aquest treball presentem una proposta d’avaluació per competències en una estructura modular que és fruit de la nostra experiència com a professors universitaris. Volem oferir un instrument d’avaluació conjunta per a tot l’equip de professors de mòdul, que sigui vàlid, àgil i operatiu i que permeti donar feedback, a cada estudiant, del seu procés d’aprenentatge. Després de presentar els trets més singulars de la nostra institució i exposar alguns referents teòrics en relació a l’avaluació de competències, indiquem quines són les competències que hem seleccionat i aprofundim en la metodologia de treball i avaluació d’aquestes. Aquesta metodologia varia segons els espais acadèmics: gran grup, grup mitjà i seminari. En cadascun d’aquests espais es treballen i s’avaluen unes competències determinades, tot i que, d’una forma més genèrica, totes es desenvolupen conjuntament en els tres àmbits. Considerem que és fonamental assenyalar que no es tracta d’avaluar «per assignatures» ni «per activitats», sinó d’avaluar les competències que es desenvolupen a través de les matèries i de les propostes de treball que s’especifiquen en el Pla Docent. L’instrument d’avaluació que presentem possibilita la participació de tot el professorat implicat en el mateix mòdul i, alhora, permet que cada professor utilitzi els seus propis indicadors d’avaluació, aconseguint harmonitzar les dinàmiques de treball individuals i de grup.