Teachers perception about their training process through the Eduticom model using Interactive Whiteboard

Referència: Cortada, M.; Badilla, M.G. i Riera, J. (2010). Teachers perception about their training process through the Eduticom model using Interactive Whiteboard. International Journal of Teaching and Case Studies, 2(3-4), p.288.

Resum:

Amb la incorporació de les Tecnologies de la Comunicació (TIC) de la informació i en l’educació, especialment de la pantalla interactiva (PDI), la necessitat d’un procés de formació de professors adequada sorgeix amb la finalitat d’ajustar la integració i l’ús didàctic d’aquesta eina a l’aula. En aquest treball s’analitza la percepció dels professors en el procés de formació per a la integració de les TIC. El seu principal objectiu és contribuir a la unificació de criteris mínims per a la implantació efectiva de les TIC en qualsevol procés de formació dels professors actius. Aquest estudi de cas comença a partir del desenvolupament d’un model de formació anomenat EDUTICOM que es va posar en pràctica en quatre centres educatius de Catalunya, Espanya. Els resultats van indicar necessitats diferents dels mestres com una infraestructura adequada, una gestió adequada i un model de formació flexible que obeeix fonamentalment a aspectes metodològics i didàctics d’ús PDI a l’aula.