Students’ perception of their participative role in the university

Referència: Pañellas, M.; Alguacil, M. i Boqué, M.C. (2013). Students’ perception of their participative role in the university. Journal of International Scientific Publications: Educactional Alternatives, 11(1), p.373-392.

Resum:

Els estudiants estan en el nucli de la missió de l’educació de la Universitat. Per tant, a més del seu rendiment acadèmic, han de ser també responsable de la construcció de la seva universitat i les comunitats socials. Això suggereix que la participació dels estudiants en la vida universitària és un element clau en la seva educació, però amb freqüència es manté en un nivell simbòlic. El propòsit d’aquest estudi és determinar el significat i la importància que els estudiants s’uneixen a la seva participació activa en la vida universitària, la identificació dels seus interessos, necessitats i dificultats en assumir aquest paper. Els resultats es deriven de l’aplicació d’un qüestionari de 60 preguntes contestades pels estudiants de diversos cursos a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ​​i d’un grup dirigit amb representants d’aquests estudiants. Després de l’anàlisi d’aquestes dades, es proposen diversos factors que poden augmentar la participació dels estudiants en àrees prioritàries com la informació i la comunicació, la participació interna i representació exterior, la realització personal i la formació.