Redes Socioeducativas promotoras de capital social en la comunidad: un marco teórico de referencia

Referència: Civís, M. i Díaz, J. (2011). Redes Socioeducativas promotoras de capital social en la comunidad: un marco teórico de referencia. Cultura y educación: Revista de Teoría, Investigación y Práctica, 23(3), p.415-429.

Resum:

Les Xarxes Socioeducatives viuen avui els desajustos propis del desenvolupament de la seva praxi. El present treball pretén concretar una proposta de Xarxes Socioeducatives promotores de capital social a la comunitat. Amb aquest propòsit presentem en primer lloc una revisió teòrica del concepte de Xarxes Socioeducatives des d’una perspectiva organizational, a continuació una anàlisi il·lustratiu de propostes de mesura de capital social i finalment la intersecció teòrica entre els dos conceptes. Com a resultat, vam definir un marc de referència que descriu principis i dimensions de les Xarxes Socioeducatives i que conté indicadors de capital social a nivell comunitari. Així mateix, aquest marc pretén ser una taula d’anàlisi per a l’estudi i avaluació de futures experiències.