Projecte TRAMA: Treball en xarxa en la formació inicial deIs professionals de I’educació

Referència: Essomba, M.A.; Muntané, D.; Boix, R.; Noguera, E.; Civis, M.; Vilar, J.; Planela, J.; Romero, A.; Cornadó, M. P.; Iranzo, P.; Soler, J.; Chacón, M. i Argemí, R. (2007). Projecte Trama. La formació inicial dels professionals de l’educació en treball en xarxa. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 36, p.40-51.

Resum:

TRAMA és el nom que rep el projecte impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill amb la intenció de fomentar la construcció de coneixement sobre I’adquisició de competències sobre treball en xarxa. TRAMA és un projecte de recerca-acció que persegueix la millora en la innovació docent universitaria. El seu inici cal situar-lo al gener de 2007, i la seva finalització és prevista pel mes de juny de 2008. Actualment, ja no podem parlar d’ una època de canvis, sinó que ens trobem en un canvi d’època. Pel que fa a I’educació, aquesta situació implica un canvi en la manera d’entendre-Ia i planteja la necessitat de repensar-la.