Nuevos escenarios educativos en la formación de los maestros de acuerdo con la Declaración de Bolonia

Referència: Pañellas, M. i Alguacil, M. (2009). Nuevos escenarios educativos en la formación de los maestros de acuerdo con la Declaración de Bolonia. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD, 2(1), p.257-266.

Resum:
El nou perfil del mestre abasta les funcions de facilitar, tutoritzar i gestionar els aprenentatges (Mas i Ruiz, 2007). Treballar en aquest sentit, obliga a canviar el plantejament metodològic tradicional en els estudis de magisteri i un dels aspectes més significatius del canvi metodològic que implica la Declaració de Bolonya (1999) és el disseny dels estudis des de la perspectiva de les competències professionals.
El replantejament metodològic i organitzatiu de la concepció de l’aprenentatge, ens ha portat a formular una proposta de model d’estil docent universitari per a la formació dels mestres, fonamentada en el desenvolupament de les competències cognitives i les habilitats socials i professionals, d’acord amb algunes de les concepcions d’intel·ligència i teories de l’aprenentatge que inclouen dimensions socials i / o afectives, com les de Thorndike, Piaget, Gardner, Sternberg, Goleman o Mayer i Salovey, en què el paper protagonista de l’estudiant i el caràcter orientador de la tasca del professor concorren en una visió constructivista del procés d’ensenyament – aprenentatge que es porta a terme a través de mòduls, que són espais didàctics encaminats al desenvolupament de competències diverses (Hermansen, Olguín i Rozas, 2004). En aquest estudi es presenten aquests escenaris pedagògics.