Entitat titular: Grup PSITIC

Empreses que l’exploten: Centre de Tecnologies Ituarte (CETEI) de la Fundació Joan XXIII

El DTP parteix del model EDUTICOM. Aquest proposa un canvi significatiu en les polítiques i metodologies explícites dels diferents aspectes que conformen els processos d’innovació educativa, cap a models més sistèmics, comunitaris i participatius (elements que considerem fonamentals en els processos socioconstructivistes d’innovació educativa) amb suport TIC (aspectes tècnics, infraestructura, inversions, etc.), fent especial èmfasi en l’actualització,formació i assessorament dels agents educatius implicats. Així, l’objectiu principal doncs d’aquest model d’acompanyament és analitzar i avaluar tant el procés d’implementació dels nous mitjans interactius que apareixen actualment en el mercat (PDI’s, Tablets, NetBooks, PDA’s,…) en aules corresponents a diferents cicles i/o etapes de Primària i/o Secundària, com les innovacions pedagògiques més significatives que amb el seu suport es poden desenvolupar de forma més creativa i eficaç, plantejant-t’ho fer des d’un concepte ampli de transformació educativa, que té en compte els diferents agents, els diferents instruments i els diferents àmbits que afecta, així com les relacions dialèctiques que s’estableixen entre ells.