Manual de tutoría y orientación en la diversidad

Referència del capítol del llibre: Alguacil, M. (2006). La tutoria y la orientación de los niños ciegos y deficientes visuales. A  Riart, J. (Ed.), Manual de tutoría y orientación en la diversidad (pp. 117-125). Madrid: Psicologia Pirámide

Referència del capítol del llibre: López, P. (2006). La tutoría y la orientación del alumnado con particularidades físicas distintas del estándar. A  Riart, J. (Ed.), Manual de tutoría y orientación en la diversidad (pp. 145-156). Madrid: Psicologia Pirámide.

Referència del capítol del llibre: Alguacil, M. (2006). La tutoria y la orientación de los niños adoptados. A  Riart, J. (Ed.), Manual de tutoría y orientación en la diversidad (pp. 277-288). Madrid: Psicologia Pirámide.

Resum:

La diversitat a les aules dels centres educatius requereix una atenció a la singularitat dels membres que componen el grup, sense oblidar al propi grup com a tal. Aquesta atenció que cal tenir a totes i cadascuna de les persones des de la tutoria i l’orientació, requereix el coneixement i la comprensió del conjunt de factors que incideixen en la constitució d’una peculiaritat o singularitat. Per a això, aquest manual fa un recorregut per un gran nombre de particularitats existents a la població escolar actual i proposa unes pautes i estratègies per abordar amb èxit l’orientació i la tutoria dels alumnes amb aquestes característiques especials. Després de la part primera, de caràcter introductori, l’obra tracta en les parts següents la tutoria i l’orientació de l’alumnat amb particularitats psíquiques i cognitives, físiques o sensorials, amb estils cognitius diferents, de cultures diferents i amb altres característiques de gènere, adoptats, amb trastorns alimentaris o de conducta, etc.