L’ús de microportals didàctics com a ajut a la tasca docent universitària

Referència: Riera, J. i Prats, M.A. (2001). L’ús de microportals didàctics com a ajut a la tasca docent universitària.

Resum:

La nostra societat està vivint temps de grans canvis. Canvis que no ens deixen igual.
Transformacions polítiques, socials i econòmiques estan fent que dia a dia aprenguem més i de
forma més accelerada. De forma progressiva i sense que ens n’adonem, estem assistint al
naixement d’un nou concepte d’home, de vida i de societat. Una societat en evolució i en
revolució. Una societat en aprenentatge. Una societat de la informació i el coneixement, que
configuren allò que diferents autors (NEGROPONTE, 1995 ; GATES, 1995; TURKLE, 1997; MAJÓ,
1997) consideren que el bon ús i el bon saber de les tecnologies de la informació i de la
comunicació seran l’eix motriu de la major part d’interaccions personals i socials.
El nostre paper a la universitat és cabdal per ser testimonis d’aquest “saber fer” i “saber ser” del
que ens parla el document de la Unesco1.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han de trobar cabuda entre nosaltres i, tal
com exposarem més endavant, la seva finalitat darrera és la d’estar al servei de la persona. Per
això, en la següent comunicació, volem presentar una recerca en l’àmbit d’ús de les TIC aplicades
a l’educació i, en concret, a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull (FPCEB).