Los sistemas de autorregulación ética enlas organizaciones no gubernamentales (ONG): un estudio teórico

Referència: Aguiló, M.; Saavedra, I. i Longás, J. (2014). Los sistemas de autorregulación ética enlas organizaciones no gubernamentales. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 24, p.253-279.

Resum:

L’article presenta els principals resultats teòrics d’una investigació centrada en els sistemes d’autoregulació com a aproximació avaluativa a la performance ètica de les ONG. El seu objectiu és analitzar els actuals sistemes d’autoregulació en les ONG per reconèixer el seu camp d’actuació, identificar quines dimensions i variables avaluatives utilitzen, i aclarir la seva funció en relació a altres estratègies i recursos aparentment afins com són els sistemes de qualitat. A partir de la revisió de la literatura i l’anàlisi de contingut de les principals bases de dades i documents institucionals d’entitats promotores i gestores de diferents sistemes d’autoregulació, es descriuen, comparen i analitzen les actuals pràctiques. Els resultats ens porten a concloure quemediantemecanismos d’autoregulació, principalment els codis de conducta i les certificacions de bones pràctiques, un nombre creixent d’entitats estan desenvolupant estàndards i normes comunes per a atendre i canalitzar oportunament l’emergent exigència de transparència i responsabilitat davant els grups d’interès . No obstant això s’observa gran disparitat en els seus usos, distribució geogràfica i continguts. Finalment es formula una proposta integradora de les diferents variables utilitzades en l’avaluació de la gestió ètica per part dels principals sistemes de certificació analitzats.