L’organització en xarxa com a resposta a les necessitats socioeducatives d’una comunitat. El cas de Sant Vicenç dels Horts

Referència: Longás, J.; Fontanet, A. i Bosch, M. (2007). L’organització en xarxa com a resposta a les necessitats socioeducatives d’una comunitat. El cas de Sant Vicenç dels Horts. Educación Social. Revista de intervención socioeducativa, 36, p.52-69.

Resum:

L’educació no és patrimoni de I’escola i les seves dificultats no es poden abordar sense el recolzament de la comunilat. Mitjançant I’esforc voluntari i voluntariós, mitjançant I’assaig i l’error, amb més lentitud de la que haguessin desitjat els actors implicats, hem assistit en la darrera dècada a l’emergencia d’iniciatives d’àmbit local encaminades a resoldre els reptes socioeducatius derivats d’ aquesta societat subjecta al canvi continuo. És en aquest marc on se situa aquesta contribució, en la que s’explica la gènesi i evolució de la xarxa educativa local de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).