Resum:

Aquesta investigació estudia les estratègies pedagògiques i comunicacionals que s’utilitzen avui per reduir la “fractura digital” (tecnologia i de coneixement) entre les persones que utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i aquelles que no tenen accés o no les saben utilitzar. L’estudi explora, descriu, analitza i interpreta la manera com les TIC s’estan implantant i utilitzant en les comunitats locals que tenen un risc d’exclusió social i tecnològica.
Per aconseguir els seus objectius, la investigació es realitza en un escenari real com és la Comunitat Òmnia del barri del Raval de Barcelona, Espanya, i de manera específica en el seu Telecentre o sala-mediàtica. Abordem aquest estudi a partir del disseny d’una sèrie de categories i d’uns indicadors que ens permeten mesurar, interpretar i analitzar l’ús i l’impacte d’aquestes tecnologies en el desenvolupament cultural d’aquesta comunitat, però igualment pretén que aquesta metodologia dissenyada pugui ser aplicable a altres comunitats amb característiques similars a l’estudiada.
L’estudi travessa dos camps com són el desenvolupament social i comunitari de les localitats, per un cantó, i el de l’ús de l’impacte que tenen les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la pedagogia social, per l’altra banda. En aquest sentit, l’objectiu fonamental de la tesi consisteix a realitzar un diagnòstic descriptiu i en profunditat dels canvis i nous escenaris reals i virtuals que apareixen en l’anomenada “Societat de la Informació”, i de la manera com les comunitats locals estan implantant aquestes tecnologies per potenciar el seu desenvolupament cultural i comunitari.