Las entrevistas con el tutor como elemento esencial en la participación de las familias de los institutos públicos de secundaria

Referència: Pañellas, M. i Alguacil, M. (2008). Las entrevistas con el tutor como elemento esencial en la participación de las familias de los institutos públicos de secundaria. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD, 4(1), p.23-34.

Resum:

Aquesta investigació, que ha estat encarregat per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i finançada per la Diputació de Barcelona, ​​estudia la participació de les famílies en els IES i ofereix elements de reflexió i eines de treball per afavorir i fomentar el treball cooperatiu entre pares i centre educatiu.
Estudis com els de Patrikakou (1996); Martínez González (1997); Pineault (2001); Seginer i Vermulst (2002) i Martínez i Álvarez (2006) confirmen que la participació dels pares en la vida escolar, i sobretot la relació fluïda pares-tutor d’aula, produeix conseqüències positives, com ara: actituds més col·laboradores dels pares en relació al centre educatiu; valoració positiva del docent; major autoestima dels nens i adolescents; increment del rendiment escolar i major compromís amb l’entorn.
En el nostre treball, hem avaluat la relació pares-tutor d’aula a partir de dos instruments validats prèviament amb la tècnica del focus grup: un qüestionari elaborat per a aquest estudi i dirigit a les famílies d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de 21 IES de Barcelona i província; i entrevistes semiestructurades realitzades a experts de cada un d’aquests IES.
S’ha efectuat una anàlisi quantitativa i un qualitatiu sobre: ​​l’entrevista com a canal de comunicació, el nombre d’entrevistes efectuades en un curs, els motius de les mateixes i el grau de satisfacció de les famílies.
Finalment, es formulen propostes per dinamitzar la relació família – institut a través de les entrevistes amb el tutor.