La relació família-IES: un estudi des de la perspectiva dels pares i de les mares

Referència: Pañellas, M. i Alguacil, M. (2009). La relació família-IES: un estudi des de la perspectiva dels pares i de les mares. Temps d’Educació, 37, p.169-196.

Resum;

La família i l’escola són els dos espais socialitzadors per excel·lència dels infants i dels adolescents i, per tant, la coresponsabilitat d’ambdós en la seva educació és un compromís que s’ha de donar en un clima de confiança i sintonia. Tanmateix, la relació família-escola pot resultar difícil. Atesa aquesta circumstància, s’ha fet l’estudi que aquí es presenta amb els objectius d’analitzar, des del punt de vista de les famílies i dels seus representants a les AMPA, la relació dels pares i mares d’alumnes d’ESO amb l’Institut i oferir elements de reflexió i de millora de la participació. S’estudien sis categories: l’acollida i els canals de comunicació, les entrevistes amb el tutor, les reunions de grup classe, els òrgans institucionals de participació, les activitats de l’IES o de l’AMPA, i l’obertura de l’institut a l’entorn.