La problemàtica psicopedagògica a Secundària: alguns elements de particular incidència actual

Referència: López, P. (2009). La problemàtica psicopedagògica a Secundària: alguns elements de particular incidència actual. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 23-24, p.45-56.

Resum:

Aquest article presenta una breu anàlisi de la situació actual de l’Educació Secundària, centrada en vuit punts: els continguts curriculars, els mètodes d’ensenyament-aprenentatge, la motivació de l’alumnat, la motivació del professorat, l’avaluació, la tutoria de grup, la tutoria individual i les relacions escola-família. Com a pistes de futur assenyala cinc aspectes: els espais de trobada escola-família, concretar els valors i conviccions de pares i mestres, l’actuació dels equips interdisciplinaris, la valoració multidimensional del progrés dels alumnes i el rellançament de la tutoria.