La mediación. Nuevas realidades. Nuevos retos

Referència del capítol del llibre: Boqué, M.C. (2013). La mediación como disciplina y como profesión. El perfil competencial del mediador. A Torrado, C. i Castillejo, R. (Ed.), La mediación: nuevas realidades, nuevos retos (pp. 20-56). Santiago de Compostela: La Ley. 

Resum:

L’actual conjuntura econòmica ha revelat, sense embuts, la imperícia dels tradicionals mecanismes de resposta, per atendre els desafiaments que la ciutadania del segle XXI imposa a l’Administració de Justícia. És per això que, tant la naturalesa polièdrica de la realitat social, com la disparitat de les controvèrsies que d’aquesta es deriven, han estimulat el recurs i instruments jurídics i socials complementaris al propi sistema judicial ordinari. Tenint en compte la seva significació en el camp dels mètodes alternatius de resolució de conflictes, especialment consideració mereix la mediació, en el si es treballa “amb” i “per a” la persona. La present obra col·lectiva ambiciona, al llarg de les seves pàgines, aportar resposta a les incògnites que acompanyen la implementació d’aquesta institució en àmbits tan contemporanis i inusitats com els conflictes hipotecaris, la intervenció autor-víctima en centres penitenciaris o, entre altres, aquelles disputes en què es troben embolicades persones amb discapacitat intel·lectual. Així les coses, l’apoderament i la participació social igualitària, han de erigir-se en principis rectors que guiïn les actuacions dels professionals de la gestió alternativa de conflictes, tot això en nom de contribuir a la consecució dels valors superiors de justícia i igualtat.