La intervenció psicopedagògica en l’etapa d’Educació Infantil

Referència: Alguacil, M. (2009). La intervenció psicopedagògica en l’etapa d’Educació Infantil. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 23-24, p.23-32.
Resum:

L’etapa d’Educació Infantil, tot i no ser obligatòria, suposa per a la majoria de nens i nenes del nostre país l’entrada a l’escola, per això és important una intervenció psicopedagògica intensa i eficaç que faciliti l’adaptació i evolució del menor i de les seves famílies a l’entorn escolar. Entre les funcions psicopedagògiques en la primera etapa de l’ensenyament podem assenyalar, entre altres: prevenir i detectar dèficits que puguin influir en l’aprenentatge escolar; contribuir a l’adaptació dels nens al nou context escolar; acollir a les famílies i integrar-les en la dinàmica del centre escolar; mantenir contactes amb diferents serveis educatius, sociosanitaris i locals; promoure un caràcter preventiu i compensador per a aquells nens que ho necessitin; assessorar les famílies sobre la primera infància; i desenvolupar programes específics per facilitar l’adaptació personal, social i acadèmica. En definitiva, l’actuació psicopedagògica ha de contribuir, de manera substancial, a una escolarització de qualitat en els primers anys de vida del nen.