Resum:

Entre les competències generals/transversals amb que es dissenyen els nous plans d’estudi a la universitat, la competència comunicativa és considerada clau, altament valorada per l’entorn sòcioprofessional. L’estudi de l’impacte s’orienta a identificar contextos afavoridors d’aquesta competència a través de presentacions orals en públic per a professorat i alumnat d’entorn universitari. Es parteix d’una perspectiva àmplia, que entén l’aprenentatge com a camí, procés, i l’avaluació com a oportunitat per obtenir indicadors de millora. Des d’un programa de desenvolupament competencial oral docent i la pràctica reflexiva es proposa influenciar des de l’estil comunicatiu docent i el disseny de contextos d’activitat oral en el marc de l’assignatura en la millora comunicativa de l’alumnat. La recerca es planteja l’estudi d’impacte en el rendiment, la satisfacció, la percepció de competència i el desenvolupament competencial general des de l’acció comunicativa i la didàctica, considerant la incidència de variables com l’avaluació de l’activitat, la llengua i l’etapa.