La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña

Referència: Civís, M., Longás, J. (2015). La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña. Educación XX1, 18(1), p.213-236.

Resum:

El article reflexiona al voltant de l’emergència del Treball socioeducatiu en vermell, articulat a partir de la Col·laboració Entre Institucions Socials i Educatives. Es presenta el concepte de socioeducativa vermell i el SENTIT Que Té plantejar this Nova Forma d’una organitzadora La Accion Educativa i Social Que situa a l’Escola en el nucli del seu entramat. Així Mateix, es discuteixen els Principis de propis of this model emergent d’Acció Socioeducativa i Els Reptes de la gestió. La Proximitat, transversalitat, horitzontalitat, corresponsabilitat, Col·laboració, proactivitat i projecció articulen i Organitzen La Accion socioeducativa, la qual sigui Requereix lideratges CAPAÇOS de desenvolupar la vermella i actiu assolir els Objectius plantejats.
Així Mateix, i el contrast Mitjançant Entre l’Aproximació Teòrica i 4 reconegudes Experiències de Treball socioeducatiu en Xarxa local Nivell a Catalunya, es Destaquen els Factors Comuns Que s’observen i es Valora l’Interès i Viabilitat del model Presentat. Es Tracta De Xarxes Per La Millora de la inclusió social, educativa i d’adolescents i Joves, amb el Èmfasi posat ma l’Èxit escolar i els Processos de Transició Escola Treball (TET). Es Analitza el seu Evolució, Finalitat, l’Organització Assoliments i.
El article about conclou de la Importància de les Nacions Unides Model de Treball compartit,
redistribuït i democratitzat per Atendre els Reptes Comuns, evitant els Models On l’Escola centralització Tota l’Acció o busqui els Models On s’exclou a l’Escola per donar protagonisme a altres agents.