ReferènciaLongás, J.; de Querol, R.; Cussó, I. & Riera, J. (2019). Individuo, familia, escuela y comunidad: apoyos multidimensionales para el éxito escolar en entornos de pobreza. Revista de Educación, 368.

Resum:

L’article presenta un estudi de casos més recent que aborda la comprensió de l’èxit escolar de joves en situació de pobresa i vulnerabilitat social. Es analitza en profunditat les traccions de l’èxit de 30 estudiants que han finalitzat l’Ensenyament Secundari Obligatori en 5 ciutats diferents. Per obtenir la informació de cada cas, s’ha realitzat entrevistes semiestructurades als estudiants propis, un tutor / a o un professor / a un referent del seu centre escolar, un familiar i un referent proper proper. S’ha triangulat la informació de 102 entrevistes, la qual cosa ha permès comprendre les trajectòries de l’èxit escolar que s’explica tant per les fortalitats individuals com per les relacions de confiança, els apassionats personalitzats i l’acompanyament socioeducatiu dels diferents agents implicats a la educació dels joves. En el 57% dels casos es poden identificar factors d’ajuda a l’èxit escolar a totes o en 3 de les dimensions estudiades (individual, familiar, escolar i comunitària). Aquesta combinació de recolzament és la que permet que siguin resistents, un pes en un 70% dels casos en què trobem factors inhibidors de l’èxit escolar. La identificació de factors de suport multidimensionals per a l’èxit escolar obre portes a nous enfocaments per elaborar les polítiques educatives d’equitat i inclusió més tota l’escola.