Implicaciones éticas del trabajo en red y la acción comunitaria

Referència: Vilar, J. (2008). Implicaciones éticas del trabajo en red y la acción comunitaria. Cultura y Educacion, 20(3), p.267-277.

Resum:
En aquest article es plantegen algunes reflexions respecte de la importància de les xarxes en la societat actual i les implicacions que té la seva construcció en els professionals que han de impulsar-les. Es parteix d’una perspectiva crítica segons la qual, la xarxa tenen com a finalitat assegurar la convivència i facilitar la incorporació social de les persones, de manera que s’ha d’entendre com una estructura integradora. Per aconseguir aquesta finalitat, es plantegen tres grans qüestions. En primer lloc, es descriuen els elements bàsics de la natura sistèmica i complexa de les xarxes per entendre que cadascuna d’elles és única i singular, amb unes característiques que són el resultat dels elements que entren en interacció. En segon lloc, es planteja la necessitat de veure el territori no exclusivament com un espai geogràfic, sinó com un espai simbòlic d’interacció on es generen les dificultats socials i al seu torn es construeixen les respostes. Finalment, s’analitza la necessitat d’iniciar un canvi en les actituds dels professionals que permeti realment entrar en la lògica del treball en xarxa.