Human development in Business

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. i Palazzi, C. (2012). Broader rationality and the ‘Logic of Gift’ in economics. A Melé, D. i Dierksmeier, C. (Ed.), Human development in Business (pp. 85-97). Nova York:  Palgrave Macmillan UK.

Resum:

En la seva Carta encíclica Caritas in Veritate Benet XVI va proposar una nova síntesi humanista per a realinear l’economia del seu objecte social. L’objectiu d’aquest llibre és interpretar , comentar i desenvolupar els aspectes de l’Encíclica que són importants per a l’activitat econòmica i empresarial i contribuir a la gestió humanista.