Hacia una Nueva Propuesta de Evaluación del Éxito Educativo

Referència: López, P.; Cussó, I.; Rodriguez, E. i Riera, J. (2016). Hacia una Nueva Propuesta de Evaluación del Éxito Educativo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 14(2), p. 97-114.

 

 

Resum:

Solem utilitzar el concepte d’èxit com a antagònic de fracàs considerant solament indicadors de fàcil quantificació, amb l’escassa autocrítica al reduccionisme que suposa aquesta opció. Llavors, ens preguntem què significa tenir èxit escolar? L’article pretén aprofundir en la comprensió d’aquest fenomen en el nostre context. En primer lloc, s’analitzen quins són les finalitats comunes de l’educació expressats en els preàmbuls de les diverses lleis d’educació desenvolupades en el període democràtic al nostre país des de la Constitució espanyola de 1978. En segon lloc, centrant-nos en treballs de recerca sobre aquesta temàtica al nostre territori, identifiquem les diferents representacions dels conceptes d’èxit i fracàs escolar i com s’arriba a un criteri de mesura per valorar-los. A partir d’aquesta doble anàlisi es posa en relleu que majoritàriament els indicadors que es manegen per avaluar l’èxit o el fracàs escolar se centren preferentment en les qualificacions acadèmiques o avaluacions estandarditzades de diagnòstic de competències, deixant en segon terme la resta de finalitats expressades en les lleis d’educació, com poden ser l’adquisició d’altres qualitats personals i socials. Per aquesta raó, concloem l’article amb una proposta metodològica per a l’anàlisi del fenomen que emfatitza
una aproximació multimétodo, per trobar evidències dels elements-causa – en termes d’indicadors – que contribueixen a l’èxit educatiu tenint en compte tots els objectius explícits en les lleis d’educació.