Guia d’Atenció Psicoterapèutica

Referència: Botella, L.; Longás, J Riera, J.; Úcar, X.; Longás, E.; Puig, C.; Vilar, J.; Civís, MCussó, I. i Boria, C. (2013). Guia d’Atenció Psicoterapèutica. Barcelona: Obra Social La Caixa.

Resum:

Aquesta publicació que presentem es dedica al subprograma d’atenció psicoterapèutica i parteix de l’experiència professional de la pràctica psicoterapèutica de moltes de les entitats en xarxa que col·laboren amb el Programa CaixaProinfància, així com d’altres iniciatives contrastades dins de la disciplina. Encara que no pretén ser una patent o un model exclusiu, en reflectir per escrit i de manera ordenada què es fa i què es pretén amb l’atenció psicoterapèutica del Programa CaixaProinfància, es fixen els mínims comuns que han de caracteritzar aquest subprograma i aquells estàndards de qualitat que han de permetre realitzar el millor servei possible. Alhora, s’estableix la base des de la qual serà possible seguir aprenent i reinventant l’acció compartida, amb l’objectiu de millorar l’atenció a la infància en situació de vulnerabilitat social.