Evaluando la salud laboral de los docentes de centros concertados: el Cuestionario de Salud Docente

Descarrega el PDF

Referència: Fernández, v.; Longás, J.; Chamarro, A. i Virgili, C.(2015). Evaluando la salud laboral de los docentes de centros concertados. El Cuestionario de Salud Docente. Journal of work and organizational psychology, 31, p.175

Resum

L’objectiu del present estudi és avaluar les propietats psicomètriques del qüestionari de salut Docent (CSD) en una mostra de 6.208 docents en actiu de centres concertats de Catalunya. L’anàlisi factorial exploratòria va donar lloc a sis factors: esgotament, afectacions de la veu, afectacions musculoesquelètiques, afectacions cognitives, satisfacció i autoeficàcia. L’anàlisi factorial confirmatori confirma aquesta estructura. Tots els factors mostren uns índexs de fiabilitat alts. Es conclou que el CSD és un instrument que posseeix propietats psicomètriques adequades per al seu ús en la vigilància de la salut laboral docent i se suggereixen pautes per a treballs futurs.