Resum:

Tot i la importància de la vigilància i avaluació de la salut dels docents, no es disposa d’un qüestionari que avaluï tots els aspectes relacionats amb la salut docent. Per això, es fa evident la necessitat de un instrument breu i fiable dissenyat per avaluar els aspectes positius i negatius de la salut dels docents. A partir de la revisió bibliogràfica sobre la salut dels docents, els trastorns més freqüents estan relacionats amb alteracions de veu, malestars musculars, esgotament i altres riscos relacionats amb l’estrès i derivats de riscos psicosocials. Per a l’avaluació del benestar en l’ensenyament destaquen les variables de satisfacció docent, engagement i autoeficàcia. L’objectiu d’aquest estudi és crear i avaluar les propietats psicomètriques d’un qüestionari de salut dels docents (CSD), i avaluar la salut del professorat en una mostra de 6.208 mestres d’escoles privades de Catalunya mitjançant aquest qüestionari. Es van realitzar anàlisis exploratòries i confirmatories, mitjançant els quals es va comprovar la idoneitat del CDS, format per 27 ítems i que avalua set factors latents: el cansament, afectacions de la veu, afectacions de la veu, afectacions musculo-esquelètiques, afectacions cognitives i afectacions emocionals, com a factors negatius, i satisfacció i eficàcia en l’activitat docent, com a factors positius de la salut docent. La consistència interna de les escales obtingudes va ser moderada o alta. A més de les propietats estadístiques, aquests factors també tenen implicacions pràctiques en salut. Els resultats obtinguts es presenten en general i en funció de les variables sociodemogràfiques i es realitzen propostes per orientar la prevenció. Es conclou que el CSD és un instrument fiable i vàlid estructuralment amb garantia psicomètriques per a l’avaluació de la salut dels docents. Es proporcionen directrius per a futures investigacions.