Estudio sobre las necesidades de soporte y de formación de los maestros que acogen en sus aulas niños y niñas adoptados

Referència: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2008). Estudio sobre las necesidades de soporte y de formación de los maestros que acogen en sus aulas niños y niñas adoptados. International Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD, 4(1), p.119-132.

Resum:

Els menors adoptats presenten algunes especificitats que es relacionen amb la seva integració i evolució escolar. Per tant, i tenint en compte que l’escola és un element de gran importància per a l’ajust psicosocial i per a la formació integral del nen / a, hem cregut interessant realitzar una investigació, amb l’objectiu d’estudiar les demandes dels professors per oferir un entorn escolar adequat capaç d’atendre les necessitats bàsiques d’aquests infants i per fer front a possibles dificultats. Els subjectes participants són 42 professors de 18 escoles de Catalunya. Les variables escollides per analitzar els resultats del qüestionari, dissenyat per a aquest estudi, aplicat a professors són: etapa d’escolarització, anys d’escolarització dels menors adoptats i, anys d’experiència del mestre. Atenent a aquestes tres variables, hem realitzat una anàlisi quantitativa i un altre qualitatiu. El quantitatiu consisteix en un estudi descriptiu i un inferencial i el qualitatiu, en la categorització de les respostes dels mestres. Tots dos ens aporten resultats sobre: ​​la conveniència d’abordar l’adopció a l’escola, les necessitats de suport a l’aula i la tipologia de recursos de formació dels propis docents. Destaquem, que la majoria dels mestres coincideix en expressar el desig de rebre formació sobre l’adopció, indicant com a recursos prioritaris els cursos específics i la informació documentada sobre com afrontar temes concrets. A més consideren necessari l’assessorament de professionals per atendre alumnes quan sorgeixin dificultats. Com a conclusió, descrivim les bases d’un programa d’orientació-formació.