Un enfoque socioconstructivista y sistémico de los modelos de apoyo y actualización docente para la innovación educativa de base TIC. Proyecto EDUTICOM

Referència: Riera, J. i Prats, M.A. (2008). Un enfoque socioconstructivista y sistémico de los modelos de apoyo y actualización docente para la innovación educativa de base TIC. Proyecto EDUTICOM. Educar, 41, 29-40.

Resum:

El nostre article presenta una proposta de canvi dels models tradicionals de suport, formació i actualització dels docents en exercici per a la innovació a l’aula amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (en endavant, TIC), cap a plantejaments de naturalesa i de tipus socioconstructivista, basats essencialment en l’assessorament i el coaching dels propis docents, i amb millors expectatives de transformació i sostenibilitat futura del mateix procés d’innovació i canvi educatiu.
Aquesta proposta, de nom EDUTICOM, intenta també, d’una banda, identificar les raons per les quals es detecta aquesta falta d’innovació educativa malgrat la introducció de les TIC (tant en l’àmbit escolar com comunitari, estretament interrelacionats) i, per una altra, proposa un canvi significatiu en les polítiques i les metodologies explícites dels diferents aspectes que conformen els processos d’innovació educativa cap a models més sistèmics, comunitaris i participatius (elements que considerem fonamentals en els processos d’innovació educativa socioconstructivistes) amb suport TIC (aspectes tècnics, infraestructura, inversions, etc.), fent especial èmfasi en l’actualització, la formació i l’assessorament dels agents educatius.