Els reptes de futur en I’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’ Infant

Referència: Vilar, J. (2008). Els reptes de futur en l’aplicació de la Convenció dels Drets de la Infància. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 40, p.8-10.

Resum:

L’any 2009 fara 20 anys que es va promulgar la Convenció sobre els Drets de I ‘lnfant, un text que obria la porta al desenvolupament efectiu de polítiques que realment han de potenciar els Drets de la infància. Com és ben sabut, I’aparició d’aquest text va ser el final d’ un procés que s’ havia iniciat a principis del segle XX en diferents branques del coneixement (el dret, la pedagogia, la pediatria … ) que va donar Iloc a la Declaració sobre els Drets de I’infant I’any 1959 pero que encara trigaria 30 anys més a cristal·litzar en un text vinculant per a la potenciació dels drets civils de la infància (amb la idea de Provisió), dels drets socials (amb la idea de Protecció) i dels drets polítics (amb la idea de Participació).