Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multimedimensional per a la incorporació estratègica de les TIC en els centres educatius.

Referència: Prats, M.A. i Sofía, E. (2013). Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multimedimensional per a la incorporació estratègica de les TIC en els centres educatius. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 31(1), p.23-31.

Resum:

En la societat del començament del segle XXI, caracteritzada com a societat del coneixement, la institució escolar no pot romandre aliena als ritmes del canvi actual, per la qual cosa la innovació constitueix una de les seves principals i prioritàries tasques. Aquesta innovació està estretament lligada a la introducció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant TIC) en l’àmbit educatiu i és en aquest moment on apareix la necessitat dels centres educatius de rebre orientació i assessorament per tal de dissenyar els seus plans estratègics TIC a partir d’un diagnòstic tecnopedagògic personalitzat d’aquests. Per tant, aquest article pretén ser una primera aproximació a un model de diagnòstic tecnopedagògic que avaluï l’estat del centre quant a dotacions tecnològiques, processos d’innovació i usos de les TIC a l’aula, per part de professorat i alumnat, per mitjà d’una metodologia qualitativa i així poder determinar les accions i procediments adequats que permetin extrapolar el diagnòstic a altres centres i contextos educatius.