El Practicum en los grados en educación infantil y primaria: Una aproximación progresiva a la realidad profesional

Referència: Palau, R. i Pañellas, M. (2012). El Practicum en los grados en educación infantil y primaria: Una aproximación progresiva a la realidad profesional. Revista de docencia universitaria, 10(1), p.369-388.

Resum:

El Pràcticum concebut com un espai formatiu vinculat a una realitat professional oberta, àmplia i complexa, permet integrar les diferents variables que intervenen en l’acció educativa. Aquesta acció es porta a terme amb la finalitat de promocionar l’adquisició de competències professionals i personals dels estudiants.
En aquest article es presenta la concepció del Pràcticum en els graus en Educació Infantil i en Educació Primària de la Universitat Ramon Llull i s’explica el paper dels dos escenaris fonamentals vinculats a les pràctiques educatives, les escoles i el seminari, en un nou plantejament de formació dels futurs mestres basat en la coresponsabilitat entre la universitat i l’escola per a una major qualitat educativa.
Pel que fa a l’organització del Pràcticum, s’expliquen els quatre mòduls que han de cursar els estudiants, amb característiques diferenciades, que suposen una progressió en els nivells d’aproximació a la professió. Els dos mòduls de Pràcticum de l’últim curs s’integren amb un esment i el Treball Final de Grau (TFG).
Com concreció, es mostra el model del mòdul integrat “Pràcticum i TFG” i es complementa amb els resultats d’un qüestionari en què es recull informació sobre la percepció de les escoles sobre la seva funció en l’avaluació dels estudiants. Aquests resultats són part d’un estudi que s’ha efectuat amb 146 escoles de Catalunya, amb una llarga trajectòria de col·laboració amb la nostra universitat, en la formació d’estudiants en pràctiques.