El desarrollo humano integral. Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2010). La técnica al servicio del desarrollo humano. A Melé, D. i Castellà, J.M. (Ed.),  El desarrollo humano integral. Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI (pp. 97-113). Barcelona: Iter.

Resum:

L’obra, que porta per títol “El desenvolupament humà integral”, reuneix breus assajos sobre els temes tractats per Benet XVI a la tercera encíclica del seu pontificat i la primera de caràcter social publicada el 2009. Així, van apareixent en els successius capítols, agrupats en tres parts -claus antropològiques i ètiques, l’entorn social, polític i jurídic, i el paper de l’empresa i l’economia- qüestions com l’ús de la tècnica al servei del desenvolupament, el dret natural com a font d’una “ètica amiga de la persona “i dels drets humans, el paper de les institucions polítiques nacionals i internacionals en la consolidació de la democràcia i l’Estat de Dret, la integració de la lògica del do en l’activitat econòmica, les relacions d’interdependència entre els pobles i la ajuda al desenvolupament dels més necessitats, la incidència de la protecció de la vida i el medi ambient en el desenvolupament humà, o l’espai que en el mateix ha de tenir la llibertat religiosa.