El cuento como entorno de crecimiento sociopersonal en la intervención psicopedagógica con población adolescente infractora

Referència: Sarrado, J.J.; Pruna, M. i López, P. (2007). El cuento como entorno de crecimiento sociopersonal en la intervención psicopedagógica con población adolescente infractora. Ese. Estudios Sobre Educacion, 13, p.57-85.

Resum:

Aquest estudi pretén valorar la utilitat de l’escenari relacional introspectiu i d’aprenentatge vinculat a l’espai de contacontes, analitzant la seva naturalesa simbòlica i emocional des de la perspectiva de la població adolescent infractora participant. La població educanda, sota mesura judicial de privació de llibertat, ha participat en el procés a través dels contes i de l’evocació que aquests els provocaven, de tal manera que, mitjançant textos produïts oralment i per escrit, han acotat un sistema categorial inductiu conformat per onze variables diferenciades. Aquestes segueixen un itinerari d’afrontament, d’aprenentatge i, si escau, d’apropiació i autonomia. La investigació s’ha desenvolupat amb metodologia qualitativa, fent ús del mètode de la grounded theory per a l’anàlisi de les dades. S’ha garantit la triangulació intertécnicas (qüestionari sociodemogràfic, entrevistes i focus-group) i intersubjectes participants.