Educación, desarrollo socio-moral y inadaptación social

Referència: Vilar, J. (1995). Educación, desarrollo e inadaptación social. Comunicación, lenguaje y educación, 27, p.39-52.

Resum:

L’article ofereix una reflexió sobre l’encàrrec i les funcions que ha d’assumir l’educador social i planteja una sèrie d’interrogants sobre aquells elements de diferent índole que hauran de desenvolupar-se, construir-se o transmetre als subjectes inadaptats en el seu procés de socialització. L’autor opta per l’enfocament cognitiu-evolutiu de l’educació moral de Kohlberg per explicar aspectes fonamentals de la inadaptació i per descobrir elements que haurien d’estar presents en la planificació educativa amb població inadaptada.