Educació social i escola, nous ambits d’intervenció?

Referència: Longás, J. (2000). Educació social i escola: nous àmits d’intervenció?. Educación Social. Revista de intervención socioeducativa, 15, p.97-102.

Resum:

Plantejar les possibilitats d’intervenció d’educació social des del sector de I’ensenyament significa, en sentit estricte, analitzar els àmbits i funcions comuns amb el sistema de formació reglada i les possibilitats efectives per fer-Ies realitat. El tema mereix interès no tan sols perquè suposa I’exploració de nous camps de la pedagogia social sinó, i molt especialment, perquè la reflexió està vinculada a les possibilitats reals d’intervenció deIs diplomats en Educació Social desde i a les escoles. Per això, en I’espai de què disposo, m’ agradaria parlar d’allò que és i també del que honestament crec que hauria de ser. Un que hauria de ser teòric, fonamentat en un concepte d’educació menys restrictiu del que sovint es viu a I’escola, i un que hauria de ser reflexionat des de la pràctica, des de la realitat docent cada vegada més desbordada.