Diseño y aplicación de la flipped classroom

Referència: Àvila, X.; Cervera, N.; de Britos, C.; Martinez, E.; Miralpeix, A.; Ojando, E.S.; Perdigués, B.; Pérez, A.; Prats, M.A.; i Simon, J. Diseño y aplicación de la flipped classroom: Experiencias y orientaciones en educación primaria y en la formación inicial de maestros. Barcelona: Graó.

Resum:

Més enllà de la simple incorporació tecnològica en els centres educatius, el debat de fons rau a trobar una veritable renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada de les circumstàncies de la societat actual. Així mateix, el nou marc competencial exigeix canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El llibre presenta experiències educatives amb un nou model pedagògic denominat classe inversa o flipped classroom que permet «reinventar» el rol de l’alumne i el professor i «capgirar» cadascun dels components de l’acte didàctic.