Diseño de un módulo integrador del Trabajo Final de Grado y el Practicum en la formación de maestros. Valoración de las escuelas.

Referència: Pañellas, M.; Alguacil, M.; Boqué, C. i Rosich, C. (2013). Diseño de un módulo integrador del Trabajo Final de Grado y el Practicum en la formación de maestros. Valoración de las escuelas. Cultura y Educación: Revista de Teoría, Investigación y Práctica, 25(3), p.259-272.

Resum:

Aquest article presenta el disseny d’un mòdul integrador que inclou el Treball Final de Grau (TFG) i el Pràcticum en la formació de mestres, i la seva valoració per part de les escoles implicades. Els professors de la mostra, representants dels centres de pràctiques (n = 146), van respondre un qüestionari creat ad hoc i una submostra dels mateixos va participar en un focus group amb l’objectiu d’avaluar la proposta dissenyada des de la Universitat. Els resultats van mostrar valoracions molt positives posant l’accent de manera especial en: a) la necessitat de la vinculació universitat-escola i la coordinació institucional, b) les possibilitats d’optimització docent, i c) la importància que els projectes a desenvolupar pels estudiants en el marc del Pràcticum responguin a inquietuds i necessitats autèntiques dels centres.