Dirigir la escuela 0-3

Referència del capítol del llibre: Geis, A. i Longás, J. (2006). Presentación. A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 9). Barcelona: Graó.

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2006). La educación en valores y la escuela en la primera infancia. A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 25-41). Barcelona: Graó.

Referència del capítol del llibre:  Longás, J. (2006). Gestionar la escuela 0-3: Principios y técnicas . A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 65-100). Barcelona: Graó.

Referència del capítol del llibre:  Geis, A. i Longás, J.(2006). Recursos para la gestión de la escuela 0-3. A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 101-114). Barcelona: Graó.

Referència del capítol del llibre: López, P. (2006). Lideratge i recursos humans a l’escola . A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 117-138). Barcelona: Graó.

Referència del capítol del llibre: Boqué, M. C. (2006). El buen uso de los conflictos. A Geis, A. i Longás, J. (Ed.), Dirigir la escuela 0-3 (pp. 175-205). Barcelona: Graó.

Resum:
La direcció i el lideratge és un factor estratègic per a totes les organitzacions i la seva influència en la qualitat de l’escola és determinant. De la capacitat de visió i del domini de determinades habilitats directives depèn que l’escola infantil sigui un veritable espai educatiu. Només si es disposa de coneixements i recursos actualitzats i adaptats a la realitat és possible afrontar la creixent complexitat que suposa liderar, avui dia, un centre educatiu. És en aquesta cruïlla on se situa aquest llibre els autors gaudeixen de llarga experiència en la gestió educativa i en la formació de mestres i mestres i directores i directors d’escoles 0-3.