Dimensions, elements and standards of students’ representation and participation in universities

Referència: Boqué, M.C.; Pañellas, M. i Alguacil, M. (2013). Dimensions, elements and standards of students’ representation and participation in universities. Journal of International Scientific Publications: Educactional Alternatives, 11(1), p.409-420.

Resum:

La participació dels estudiants en la gestió de les institucions socioculturals a través de la promoció, organització i col·laboració en les activitats proposades per aquestes institucions és una contribució al desenvolupament cultural de la comunitat universitària i la societat en general. Per tal de fomentar la corresponsabilitat i la civilitat, la sensibilització cap a la participació ha d’encoratjar a tots els nivells i enmig dels diferents agents. En aquest article, seleccionar i definir les dimensions, aspectes o elements i normes que han de ser presos en compte en un programa de la universitat amb l’objectiu de participació i representació dels estudiants eficaços. Tal programa hauria de promoure una relació més estreta entre les institucions i els estudiants que resultin en beneficis socials, polítiques, econòmiques i culturals mutus. dimensions analitzades es refereixen a la informació, la comunicació, la participació interna i externa, la motivació, la satisfacció i el compromís personal i la formació.