Dificultades emocionales y cognitivas en la adaptación escolar del menor adoptado

Referència: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). Dificultades emocionales y cognitivas en la adaptación escolar del menor adoptado. Books of Abstrats II International Emotional Intelligence Congress, p.34

Resum:

Els menors adoptats presenten unes característiques específiques derivades de la seva adversa història prèvia que es poden manifestar en l’entorn escolar. Conseqüència d’un ambient mancat d’estímuls, els nens adoptats poden presentar mancances afectives i cognitives que es manifestin en problemes d’aprenentatge i de desenvolupament del llenguatge, que els seus mestres de vegades no saben com afrontar.