Dificultades de los estudiantes de magisterio para entender un entorno de interdependencias, en el cual las decisiones se basan en estudios de probabilidad

Referència: Pañellas, M.; Boqué, M.C. i Alguacil M. (2011). Dificultades de los estudiantes de magisterio para entender un entorno de interdependencias, en el cual las decisiones se basan en estudios de probabilidad. INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, 1(3), p.287-297.

Resum:

És indiscutible que vivim en un entorn d’interdependències socials, polítiques i econòmiques, en el qual les decisions que es prenen es basen freqüentment en estudis d’estadística i probabilitat. Potenciar que els estudiants universitaris, futurs mestres, sàpiguen entendre aquest entorn i no se sentin insegurs quan han d’entendre una realitat que està immersa en la incertesa i l’atzar, ha de constituir un compromís de l’educació superior amb la societat. La realitat de les nostres aules ens demostra que els estudiants arriben als estudis universitaris amb una formació deficient en el camp de la probabilitat i amb concepcions errònies que estan fortament arrelades. En l’estudi que presentem, vam analitzar els mecanismes erronis, sistemàtics i persistents adquirits per 148 alumnes d’últim curs de Magisteri, que obstaculitzen l’aprenentatge dels conceptes involucrats, abans de rebre formació específica en probabilitat. Els resultats obtinguts mostren concepcions errònies sobre les seqüències aleatòries, el concepte de equiprobabilitat, en la interpretació de la probabilitat d’un succés i en l’atribució de probabilitats. Ara bé, reconèixer una manca de coneixement per part dels futurs docents per desenvolupar continguts de tipus probabilístic, implica reconèixer també la necessitat de propostes de renovació formativa universitària.