ReferènciaCarrillo, E.; Villalonga, E. Riera, J.; Kawachi, I. (2018). Development and validation of a questionnaire to measure family social capital. School leadership & management. 

 

Resum:

El desenvolupament i la validació psicomètrica d’instruments per mesurar el capital social segueix sent una prioritat en el camp. L’objectiu de l’estudi actual era desenvolupar un Qüestionari sobre Capital Social Familiar (FSCQ) per a ús en població adolescent i posar a prova la seva fiabilitat i validesa.

Seguim un enfocament de mètodes mixtos exploratoris i seqüencials que consta de quatre passos: (1) la selecció d’elements basada en un model conceptual; (2) judici expert del model conceptual; (3) validació cognitiva mitjançant grups focals; (4) validació psicomètrica, mitjançant anàlisi de components principals (PCA) i anàlisi de factor confirmatori (CFA) per avaluar la validesa de la construcció, utilitzant Cronbach alpha i ICC per a provar la fiabilitat i provar diferències rurals-urbanes per avaluar la validesa discriminant. Un total de 429 alumnes de 3r i 4t d’ESO van participar a l’estudi.

El FSCQ de 26 articles resultant va demostrar un model de segon ordre amb dues dimensions i set factors de primer ordre. El model mostrava una bona consistència i fiabilitat interna, tal com indica el valor del quadrat Chi (χ = 155.834; p = 0.91) i CFI (0.936). Les proves de validesa discriminatòria van mostrar puntuacions significativament més altes per al FSC estructural i el total de puntuacions FSC del grup rural. Arribem a la conclusió que l’instrument és una eina adequada per estudiar el capital social familiar en adolescents.