Desvetllar la consciència dels deures

Referència: Torralba, F. (2003). Desvetllar la consciència dels deures. Bioètica & Debat, 9(31), p.10-11.

Resum:

La reflexió al voltant dels drets dels malalts ha crescut exponencialment en els darrers decenis. Des de la publicació de la Declaració Universal deis Drets de l’Home, el 10 de desembre de 1948, fins avui, s’han multiplicat arreu les declaracions de drets de determinats col.lectius, generalment vulnerables, entre els quals els malalts i els usuaris de la sanitat hi tenen un pes específic. No tan sols en I’ordre de les declaracions es detecta un creixement en la consciencia dels drets, sinó també en la lletra i en I’esperit dels codis deontològics de les professions sociosanitàries.