Desenvolupament comunitari i compromisos educatius. Noves perspectives per al segle XXI

Referència: Riera, J. (2004). Desenvolupament comunitari i compromisos educatius. Noves perspectives per al segle XXI. Departament d’educació. Report d’educació, 94, p.1-11.

Resum:

La present comunicació pretén sintetitzar els avanços, enfocament teòric i els primers resultats de la investigació que el nostre Grup d’investigació de Pedagogia Social de la Universitat Ramon Llull de Barcelona està realitzant entorn a l’avaluació i comparança del model de desenvolupament soci comunitari, implantat en microentorns locals carencials.